N.O.C for Zabed Ali, Workshop Super (Mecha), Dinajpur Polytechnic Institute, Dinajpur.

  1. N.O.C for Zabed Ali, Workshop Super (Mecha), Dinajpur Polytechnic Institute, Dinajpur.N.O.C for Zabed Ali, Workshop Super (Mecha), Dinajpur Polytechnic Institute, Dinajpur.